مشاورین

مشاورین کارکنان سازمان‌های بهزیستی و مراکز مشاوره خودسازمان‌ده هستند. آنها با تکیه بر تخصص خود، در قالب گفتگوهای شخصی در اتاق‌های چت تک‌نفره، در خصوص مشکلات و پرسش‌های سایر اعضا به آنها کمک می‌کنند.

دیگر افراد فعال در مجموعه