اوسبلدونګ

skihsas • 14 نوومبر 2023
1 comment
0 لایکونه

افغانستان څخه د مکتب او پوهنتون اسناد لرم دلته راسره دی، همدارنګه د

B1 

اسناد هم لرم. ایا کولی شم 

IT 

رشته کې اوسبلدونګ وکړم؟

مهربانی وکړی معلومات راکړئ.

درنښت

ځوابونه (1)

Moderation

سلامونه
هو کولی شئ. په دې اړه په ګوګل کې لټون وکړئ او يا هم په خپله سيمه کې مشورتي ادارو ته ورشئ.
مننه

چې پوسټ‌ وکړئ یا or نوملیکنه وکړئ.